Hava Durumu

SGK'da E-Tebligat dönemi başladı!..

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmişti.

Haber Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:43
Haber Güncellenme Tarihi: 14.12.2021 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.medyahabersitesi.com
SGK'da E-Tebligat dönemi başladı!..

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

 

SGK’ DA E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI

Bilindiği üzere 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin “Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi” başlıklı 12 nci maddesinde; “Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 

Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar

 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

 

İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Adresi Alabilecek Muhataplar

 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlar istemeleri halinde elektronik tebligat adresi alabilirler.

 

Başvuru Süresi ve Şekli

 

01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunu’ nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler, www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) 01.10.2021 tarihini takip eden 3 ay içinde,

01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunu’ nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmakla yükümlüdür.

İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat adresi alabilecek muhataplar istedikleri tarihte www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) elektronik tebligat adresi alabileceklerdir.

e-Devlet sistemine giriş için T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi bilgileri ilgili alanlara girilerek sisteme giriş yapılacaktır.

e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. kimlik numarası esas alınacaktır.

-Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekilinin,

-Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilerinin/müdürlerinin/kanuni temsilcilerinin,

-Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin,

 -Kamu kurum ve kuruluşları için yöneticilerinin,

 bilgileri ile giriş yapılabilecektir.

 

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi

 

Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. E-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir. Bu nedenle, evrakın muhatap tarafından okunup okunmaması evrakın tebliğ edilmesinde önem arz etmeyeceğinden, evrak muhatap tarafından okunmamış olsa dahi muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

Ayrıca; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa ve diğer mevzuata göre Kurumca hazırlanan ve tebligat gönderilmesi gereken tüm evraklar elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Elektronik Tebligata Başvuru Süresi Uzatıldı

 

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 Nail VAN

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.