Hava Durumu

ATAUZDER hak arayışını sürdürüyor!

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) hak mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Haber Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:47
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2023 13:47
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.medyahabersitesi.com
ATAUZDER hak arayışını sürdürüyor!

Kısa adı ATAUZDER olan Atanamayan Uzmanlar Derneği, atanma yolunda sürdürdüğü mücadelesine devam ediyor. Derneğin Genel Başkanı Mustafa Gündeşli yaptığı açıklamasında mağduriyetin giderek daha da arttığını belirterek şu ifadelere yer verdi’’ Bizler, 3269 Sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş olarak görev yapmış, ailevi, sağlık ve mesleki nedenler sonucunda kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan, 657 Sayılı Kanunun ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak isteyen kahraman Eski Uzman Çavuş’larız. Kanunumuz var, fakat kanunda ki bazı hükümler nedeniyle atamalar Referans ve inisiyatif ile yapılmaktadır. Bu uygulamada ise; referansı olmayan binlerce Eski Uzman Çavuş kamu kurumlarına atanamıyor, hak kaybına uğruyor. Ayrıca bu kanun nedeniyle yaşanan mağduriyet yıllardır sürmektedir, biz ilk değiliz, son da olmayacağız. Çünkü her yıl binlerce Uzman Çavuş çeşitli nedenlerle mesleğinden ayrılmaktadır.

Tüm sorunların çözümü için, kamuya referans veya inisiyatif olmadan, devlet aracılığıyla atama istiyoruz!’’

Atanma sorunlarına da değinen ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli; ‘’06.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 Nolu Tebliğde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı kanunun 92’nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.” hükümleri belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinde belirtilen; Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz ve atanabilmeleri için her birinde başarılı olmaları şarttır. Devletin asli ve sürekli hizmetlerini yürütmek üzere memur olmak için bir statü hukukuna tabi olmayı kabul edenler öncelikle bir geçiş dönemi olan aday memur statüsü ile göreve başlar. Adaylık statüsü içinde ehliyet ve liyakatlerini ispatlayarak eğitim ve sınavlarda başarılı olmaları, memurlukla bağdaşmayan hal ve hareketlerinin bulunmaması ve disiplin cezası almamaları halinde asil memur olarak atamaları yapılır. Adaylık statüsü bir yıldan önce kaldırılamayacağı gibi ikinci yılın sonu itibarıyla bir gün de olsun geçirilemez. Bu tarihten önce göreve başlamış ve görevine devam eden personel, 10/02/2016 Tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 18/03/1986 tarihli 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununun 5’inci maddesine (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 Md.) “Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.” hükmü eklendiğinden dolayı hak mahrumiyeti yaşamaktadır.

Bu hak kaybını örneklendirecek olursak; 01/01/2015 tarihinde göreve başlayan Uzman Çavuş 10/02/2016 tarihine kadar geçerli olan bu kanundan önce göreve başladığı için bu kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgili tarihte ki hak kayıplarının oluşması nedeniyle bu personellere yönelik 29/10/2016 resmi gazetede yayınlanan K.H.K.MADDE 7- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 10- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir. Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerin başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, sözlü sınavı kazanan personelin yerleştirilmeleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ile genel atama yapılmıştır, ancak bu esnada halen sözleşmesi devam eden personel bundan faydalanamamıştır. Sonrasında 10/02/2016 tarihinde 3269 sayılı kanunun 5’inci maddesine“7 yıl” hükmü eklenmesi sebebiyle 2 yıldan fazla ve 7 yıldan az görev yapan Uzman Çavuşlar 10/02/2016 tarihli değişiklik öncesi 3269 sayılı kanun kapsamında göreve başlamasına rağmen, bu kanun maddesi ve aynı zamanda 10/02/2016 tarihinde ek fıkra ile değiştirilen kanun maddesinden de olmak üzere her iki kanundan da faydalanamaz duruma gelmiştir ve hak kaybına uğramıştır.10/02/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 5’inci maddesine eklenen(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 Md.) “Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.” hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü belirtilmektedir. Diğer taraftan, 06.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 Nolu Tebliğde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı kanunun 97’nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başkanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92’nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." denilmektedir. Ancak 657 sayılı devlet memurları kanununun 92’nci maddesinde bulunan bu hükümden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak için bize fayda sağlamıyor. Bununla birlikte “referans, inisiyatif” kullanılarak atama sistemi oluşuyor ve adalet ile liyakat sahibi insanların atanması yerine, adaletsiz ve liyakatsiz atamalar gerçekleştiriliyor. Kanunların bu hükümleri art niyetli kullanılarak biz hiçbir referansı olmayan bu vatanın öz evlatları Eski Uzman Çavuşlar; sivil hayatta tutunmaya çalışırken yuvalar dağılıyor, çocukların geleceği kararıyor, özel sektör de meslek sahipleri olmadıkları için mücadele veriyor ve kanunumuz olmasına rağmen faydalanamıyoruz. Bu sorunu örneklendirecek olursak; en az 7 yıl ile 19 yıl arasında görev yapmış olan Eski Uzman Çavuşlar ilgili kanunlar gereği kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atama talebinde bulunduğunda;

“Personel ihtiyacımız bulunmamaktadır.” “Aradığımız niteliklere uygun görülmüyorsunuz.” “Merkezi atama ile personel almaktayız.” “KPSS sınavıyla personel alıyoruz.” “KPSS puanınız yetersiz.” “Referansınız yoktur, referans edinirseniz yardımcı olalım” “Talebiniz için şu an işlem yapamıyoruz, personel ihtiyacı olduğunda size geri dönüş sağlayacağız.” “Yaşınız 35 yaşını geçtiği için talebiniz olumsuz değerlendirilmiştir.” “Yaş – Boy – Kilo kriterlerini taşımadığınız için talebiniz olumsuz değerlendirilmiştir.” “Biz Asker ve Polis kökenli personel almıyoruz.”  “Görev süreniz 7 yılı tamamlamadığı için talebiniz olumsuz sonuçlanmıştır.” “Bu şekilde sizi alamayız, önce başka il veya kuruma geçiş sağlayın sonra bize geçişinizi sağlarız.” “Şu an kontenjanımız bulunmamaktadır.” “Size uygun kadromuz yoktur.” Gibi benzeri yazılı veya sözlü cevaplara almaktadır.

Bu talepte bulunulan yerler içerisinde Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm Belediyeler, Üniversiteler, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, Çeşitli İl Müdürlükleri gibi birçok Kamu Kurum ve Kuruluşları bulunmaktadır. Fakat birçok Eski Uzman Çavuş’lara bu cevapları veren ilgili Kamu Kurumları, aynı kanuna sahip, aynı niteliklere sahip, aynı haklara sahip olan başka bir Eski Uzman Çavuş’u personel olarak kendi bünyesine atamasını gerçekleştirmektedir. Oluşan bu adaletsizlik ve eklenen çaresizlik ile psikolojik durum göz önüne alındığında yine yuvaların dağılmasına, çocukların geleceğinin kararmasına ve devlete karşı kırgınlıklara neden olmaktadır.’’ diyerek, mağduriyet yaşayan Uzman Çavuşlar için dernek amacına uygun olarak çözüm önerilerini de sıraladı. Gündeşli yaptığı açıklama mağduriyetin giderilmesi için uygulanabilecek çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

Dernek üyelerimizin tamamı Eski Uzman Çavuş’lardan oluşmakta olup, yapmış olduğu görevler ve mesleği gereği Disiplinli, Eğitimli, Özgüvenli, Devlet terbiyesi almış, Kamu Devlet bilincine sahip profesyonel insanlardır. Ayrıca büyük çoğunluğunun eğitim seviyeleri Lise ve Üniversite düzeyindedir. Bununla birlikte çeşitli Askeri ve Sivil kurs, eğitim, seminer, sertifikalara sahiptirler.

Atanamayan Uzmanlar Derneği olarak; bahsettiğimiz konulara ilişkin hali hazırda TSK’deki görevini kendi isteğiyle sözleşme fesih ederek ayrılan ve bundan sonrada aynı haklara sahip olarak ayrılacak olan, her geçen gün sayısı artan Eski Uzman Çavuşlara yönelik çözüm önerilerini ve taleplerimizi şu şekilde belirtebiliriz;

Eski Uzman Çavuşlar olarak, mevcut kanun yetersizliğinden ve yetkililerce art niyetli bir atama sistemine dönüşmesinden dolayı yıllar içinde yaklaşık 20.000 civarı bir sayımız oluşmuştur. Bu nedenle uygun görülen kurumlara yönelik özel olarak açılacak belirli bir kontenjan ile alım yapılarak bu sayıyı minimize etmek,

Derneğimiz ile organize edilerek, kanun maddelerine uygun olan üyelerin eğitim seviyeleri, almış olduğu kurslar, bilgi ve beceri donanımı ile fiziki özelliklerine göre tüm kamu kurumlarına verilen kontenjanlara bu yönlendirme ile liyakatli atama yapılabilmesi,

Kamuya tekrar atanma konusunda ilgili kanunlar ve maddelerin yeniden düzenlenmesi, ek maddeler ile desteklenmesi veya değiştirilmesi, yıllardır oluşan bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve bundan sonrada aynı kanunlarla mesleğinden ayrılan Uzman Çavuşların haksızlığa maruz kalarak aynı sorunların tekrar gündem oluşturmaması için önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevcut olan; 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununun 5’inci maddesinde (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 Md.)“Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.” hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü değiştirilerek; 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununun 5’inci maddesi (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 Md.)“Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için 10/02/2016 tarihi öncesinde göreve başlayanların iki hizmet yılını tamamlamış, 10/02/2016 tarihi ve sonrasında göreve başlayanların yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir” hükmü olarak değişiklik yapılması ve yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi"657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, ilgili kuruma sağlanan açıktan atama kontenjanı dahilinde, İçişleri Bakanlığı (veya yeni kurulacak bir birim) bünyesinde değerlendirilerek, görev süresi ve önceki kamu kurumundan ayrılma tarihi sıralamasına göre bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere gerekli eğitimleri alarak, Yaş, Boy, Kilo şartları aranmaksızın atanabilirler." hükmü olarak değişiklik yapılması

Uygun niteliklerin değerlendirilmesine istinaden atanabileceğimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarını başlıca şu şekilde sıralayabiliriz;

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, Üniversiteleri, Hastaneleri, İl ve İlçe Belediyeleri vb. kurumlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (CTE),

Bakanlıklara bağlı diğerBaşkanlıklar ve Müdürlükleri,

Özetle, devletimizin egemenliği altında bulunan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrosu bulunan tüm memur kadrolarında görev yapabiliriz.’’

Yetkili makamlara seslenmeye devam edeceklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirten ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli son olarak şunları söyledi; ‘’Siz değerli Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yetkililerimiz bu dosya üzerindeki tüm konulara ilişkin çözüm noktası sizsiniz. “Devlet, millete hizmet edenlerle devlettir” anlayışıyla, biz devletimize ve milletimize hizmet etmeye hazırız. Arkası kesilmeyen ve binlerce insanın hak vebalinin olduğu bu soruna karşı sizlerden Vicdan, Vefa ve Hak ile muamele ederek çözüme kavuşturmanızı talep ediyoruz.’’

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.